C Т А Т У Т
   (нова редакція)

СПІЛКА САМАРИТЯН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

Київ – 2021


                                                

1.   Загальні положення

 

1.1.       Спілка Самаритян України  Київське об’єднання (скорочено ССУ  КО), в подальшому — Спілка, є  громадською організацією, що створена на підставі Закону України «Про об’єднання громадян» і здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції, законодавства України, а також цього Статуту.

1.2.       Спілка є некомерційною, неприбутковою суспільно-корисною організацією, незалежною від політичних партій та конфесій. 

1.3.       Спілка є добровільним об’єднанням громадянок та громадян у т. ч. осіб з інвалідністю, місією яких є допомога іншим, запобігання хворобам та пом’якшення страждань людей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, в скрутному матеріальному, соціальному, психологічному стані, стані інвалідності чи поганого здоров’я, плекання та зміцнювання соціальної відповідальності серед населення.

1.4.       Метою створення Спілки є здійснення і захист законних прав і свобод своїх членів та задоволення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Досягнення мети здійснюється через громадську діяльність, спрямовану на сприяння та підтримку громадських ініціатив для побудови в Україні демократичного устрою та громадянського суспільства, наданню практичної допомоги соціально незахищеним громадянам.

1.5.       Спілка є юридичною особою згідно із законодавством України, має рахунки в банках, печатку, штампи та символіку з власним найменуванням, іншу атрибутику, які затверджуються  Правлінням. Символіка реєструється у порядку, встановленому законодавством.

1.6.       Офіційна назва організації:

·         Спілка Самаритян України Київське Об’єднання  - українською мовою,

·         Ukrainian Samaritan Union   Kiev  Assоciation          - англійською мовою,

·         Samariter-Bund Ukraine Kiewer Verband                   - німецькою мовою.

1.7.                    До основних завдань Спілки, в установленому законодавством    порядку, зокрема, відноситься:

а)      сприяння розвитку охорони здоров’я,  пропагування здорового способу життя, участь в межах дозволених законодавством у наданні медичної допомоги населенню та здійсненні соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування, благодійна діяльність;

б)      захист та представлення інтересів членів Спілки в органах влади, а також на європейському та міжнародному рівнях;

в)      поширення інформації про правила надання першої  допомоги та правила догляду за хворими та інвалідами; просвітницька діяльність;

г)      підготовка, в межах дозволених законодавством, своїх членів до надання кваліфікованої першої  допомоги та догляду за хворими;

д)      виконання, в установленому порядку, завдань по транспортуванню хворих, організації рятувальних робіт, санітарних служб, транспортному обслуговуванню інвалідів, внутрішніх та міжнародних перевезеннь вантажів;  

е)      участь, в установленому порядку, у здійсненні заходів в галузі охорони здоров’я, в сферах медичної практики та профілактики, а також опіки та піклування;

ж)    створення, організація діяльності та утримання спеціалізованих училищ в рамках завдань Спілки;

з)       участь в утриманні та підтримці лікарень, створенні в установленому порядку, організації діяльності та утриманні будинків догляду, будинків для людей похилого віку, будинків для інвалідів, соціальних гуртожитків,  а також притулків, станцій з надання соціальної допомоги та інших подібних закладів;

и)     у спосіб, дозволений законодавством, організація служб надання соціальних послуг та допомоги, участь у наданні медико-соціальних та оздоровчих послуг, наданні першої  допомоги, проведенні заходів з обслуговування та організації дозвілля в закладах соціального забезпечення;

к)      сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги одиноким батькам/опікунам, які виховують дітей з інвалідністю, сім’ям з дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, багатодітним та   малозабезпеченим сім’ям;

л)      участь у наданні гуманітарної допомоги;

м)     створення реабілітаційних центрів, участь у соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, дітей-інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також допомога особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

н)     створення в установленому порядку підприємств, установ з обслуговування інвалідів та забезпечення їх роботою;

о)      надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

п)     сприяння вирішенню питань охорони праці на підприємствах;

р)      сприяння запобіганню стихійного лиха та катастроф;

с)      сприяння  розвитку служб надання допомоги молоді.

 

1.8.       Спілка в установленому порядку, згідно з Законом України  «Про соціальні послуги», згідно з Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» надає соціальні послуги відповідно до сфери своєї статутної діяльності, особам, які мають право на такі послуги відповідно до законодавства. Соціальні послуги надаються у видах, формах та у спосіб, визначений чинним законодавством. Окремі види діяльності Спілки можуть здійснюватись лише за умови отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

1.9.                    Для досягнення мети та завдань Спілка у встановленому законом порядку має право:

а)      вносити пропозиції, заяви і порушувати клопотання перед органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Спілки;

б)      брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Спілки;

в)      представляти інтереси та захищати права членів Спілки;

г)      встановлювати, розвивати гуманітарні і професійні зв’язки своїх членів в Україні та інших країнах, обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями України та іноземних держав; налагоджувати співпрацю з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами;

д)      здійснювати співробітництво з громадськими формуваннями, підприємствами і установами, а також з фізичними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Спілки;

е)      самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги статутної діяльності;

ж)    поширювати інформацію про діяльність Спілки, мету і завдання, назву і власну символіку;

з)       організовувати та/чи брати участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших освітніх заходів, виданні та поширенні друкованих матеріалів, створенні радіо-, телепередач і фільмів, що відповідають меті Спілки;

и)     укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Спілки з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян, набувати майнові і немайнові права та брати на себе обов’язки, виступати позивачем, відповідачем чи третьою особою в суді;

к)      сприяти проведенню та брати участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів симпозіумів, круглих столів та інших освітніх, наукових і просвітницьких заходів з питань, пов’язаних із метою Спілки; організовувати виставки, презентації та інші масові заходи;

л)      сприяти підвищенню кваліфікації фахівців - своїх членів;

м)     бути засновником чи членом інших організацій, спілок, асоціацій та інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Спілки;

н)     бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;

о)      засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи та Спілки з правом юридичної особи, необхідні для статутної діяльності Спілки; сприяти видавничій діяльності та бути її суб’єктом, створювати та утримувати оздоровчі і реабілітаційні заклади в установленому законодавством порядку;

п)     організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші благодійні заходи у встановленому законодавством порядку;

р)      встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Спілки;

с)      заохочувати та організовувати збір добровільних пожертв і допомоги, внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних і міжнародних організацій, та інших ресурсів для виконання статутних завдань Спілки;

т)      відкривати рахунки в установах банків;

у)      в установленому порядку розподіляти всі види гуманітарної допомоги, які надходять на адресу Спілки, серед її набувачів;

ф)     збирати та консолідувати на своїх рахунках фінансові ресурси для проведення статутної діяльності;

х)      вести облік осіб, які потребують допомоги, та осіб, які можуть надати відповідну допомогу (благодійників);

ц)     об’єднувати зусилля спонсорів із поліпшення матеріального становища і соціальної реабілітації малозабезпечених та осіб, що потребують опіки та піклування;

ч)      фінансувати і здійснювати благодійні  програми; проводити роботу по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

ш)    організовувати і надавати у відповідності до чинного законодавства допомогу особам, які за своїми фізичними та матеріальними можливостями обмежені в реалізації власних прав та законних інтересів;

щ)    отримувати у визначеному законодавством порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації статутних цілей і завдань Спілки;

ь) здійснювати господарську діяльність для виконання статутних завдань і цілей Спілки;

ю)  мати інші права згідно з законодавством України.

я)  Юридична адреса організації : 03115 Київ, вул. Львівська  28 

               

                                                        

 

 

2.   Членство у Спілці

 

2.1.      Членами Спілки можуть бути громадяни України та інших держав, що досягли 14 років та поділяють мету та завдання Спілки, підтримують її матеріально чи організаційно.

2.2.      Колективними членами можуть бути колективи підприємств та організацій.

2.3.      Рішення про набуття членства у Спілці новим членом приймається Правлінням за поданням заяви – фізичної особи, рішення трудового колективу – колективного члена.

2.4.      Розміри внесків визначаються за принципами, встановленими Загальними зборами. Повернення раніше сплачених внесків виключається.

2.5.      Члени Спілки мають право:

а)      займатись статутною діяльністю;

б)      одержувати від Спілки необхідну правову, інформаційну, наукову і матеріальну підтримку;

в)      обирати і бути обраними в керівні органи Спілки;

г)       користуватись технічними засобами Спілки для здійснення статутної діяльності;

д)      доручати Спілці представництво своїх інтересів відповідно до мети і статутних завдань Спілки;

е)      отримувати захист своїх громадянських, соціальних, політичних прав;

ж)    вільно виходити зі складу Спілки;

з)       користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Спілки.

2.6.    Члени Спілки зобов’язані:

а)      дотримувати вимог Статуту, виконувати рішення органів управління Спілки;

б)      дбати про високий авторитет Спілки, не допускати дій, які наносять їй моральну та матеріальну шкоду;

в)      пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Спілки, брати участь в заходах Спілки;

г)      постійно підвищувати свій освітній рівень;

д)      сплачувати членські внески, виконувати свої зобов’язання перед Спілкою, в тому числі пов’язані з майновою участю;

е)      надавати інформацію про свою діяльність для аналізу і публікацій в виданнях Спілки, подавати на запит органів управління Спілки інформацію, необхідну для виконання її мети і статутних завдань;

ж)    виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Спілки.

 

3.  Керівні органи Спілки

                    Статутними органами Спілки є:

                         1)    Загальні збори  Спілки, надалі – Збори.

                  2)  Правління Спілки, надалі – Правління.

                  3)  Контрольна комісія Спілки, надалі – Контрольна Комісія.

        

          3.1  Загальні збори Спілки

3.1.1            Загальні збори Спілки є її вищим керівним органом. Збори скликаються один раз на чотири роки. Час і місце проведення  зборів визначаються Правлінням.

3.1.2            До компетенції Загальних зборів відноситься будь-яке питання    діяльності Спілки за винятком питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Спілки.

3.1.3.          Чергові Загальні збори Спілки скликаються Правлінням.

3.1.4.         До виключної компетенції Загальних зборів Спілки належить:

а)      затвердження Статуту Спілки, а також змін та доповнень до нього, внесених Правлінням;

а)      заслуховування, обговорення та затвердження звіту про роботу         Правління та контрольного звіту Контрольної Комісії;

б)      обрання терміном на 4 роки та звільнення із займаних посад Голови Правління  Спілки, Заступників  та членів Правління Спілки і, в разі необхідності,  керівника Спілки у справах молоді;                                      

в)       визначення чисельного складу та обрання членів Контрольної Комісії терміном на 4 роки;

г)       визначення стратегії діяльності Спілки відповідно до її статутних мети й завдань;

д)      реалізація права власності на майно та кошти Спілки;

е)      прийняття рішень по заявах Загальних зборів;

ж)     прийняття рішення про припинення діяльності Спілки.

3.1.5        Загальні Збори Спілки складаються з:

а)      членів-фізичних осіб  Спілки ;

б)      членів Правління;

в)      членів Контрольної Комісії;

г)      уповноважених колективних членів Спілки.

3.1.6         Кількість делегатів на Загальні збори Спілки  визначається Правлінням. Від кожного колективного члена Спілки обирається принаймні один делегат. При цьому жоден з  колективних членів Спілки  не може делегувати більшість, здатну змінити Статут Спілки.

3.1.7        Запрошення на Загальні збори Спілки здійснюється у письмовій формі не менш ніж за два тижні до відкриття Зборів за умови оголошення порядку денного.

3.1.8        Загальні збори є правочинними, якщо на них присутні більше половини делегатів, що мають право вирішального голосу.

3.1.9         Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів. При підрахунку голосів враховуються тільки голоси, подані «за» та «проти». Для того, щоб рішення набрало чинності, необхідно, щоб це питання було включено до порядку денного.

3.1.10      Рішення Зборів про внесення змін до статуту Спілки, відчуження майна Спілки на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Спілки, та про припинення діяльності Спілки приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів.

3.1.11      Обраним на посаду в Спілці вважається той, хто набрав більш половини відданих за нього дійсних голосів. Якщо при виборах посадових осіб Спілки у першому турі голосування не всі кандидати отримають більше половини голосів, то по не зайнятих у першому турі голосування посадах проводиться другий тур голосування, в якому вважається обраним той, хто набрав найбільшу кількість голосів. При рівній кількості голосів голосування повторюється.

3.1.12     Позачергові  Збори  скликаються:

а)      на вимогу 40% членів  Спілки, що володіють правом вирішального  голосу;

б)      за рішенням Правління;

3.1.13     На позачергових зборах розглядаються лише ті питання, для вирішення яких вони скликається і проекти рішень з яких надіслані всім членам Спілки не пізніш як за два тижні до Зборів.

3.1.14     Рішення Загальних зборів, Правління оформлюються протоколом, що підписується Головою Правління  та секретарем зборів ( Правління).

 

3.2.  Правління Спілки

 

 3.2.1    Правління Спілки (Правління) є постійно діючим органом в період між Загальними зборами і займається поточними справами Спілки у відповідності до рішень Зборів, директив Спілки та в рамках наявних в розпорядженні засобів.

3.2.2        До виключної компетенції Правління відноситься:

а)      представляти Спілку на території країни;

б)      здійснювати господарське управління майном та коштами;

в)      звітуватись перед Загальними зборами  про виконану роботу;

г)       здійснювати нагляд та координацію статутної роботи;

д)      затверджувати плани бюджету Спілки;

е)      виконувати рішення Загальних зборів, що відносяться до його компетенції;

ж)     затверджувати баланси, плани, звіти та інші документи;

з)       заслуховувати, обговорювати та затверджувати звіти структурних підрозділів ,підприємств та установ  Спілки;

и)     приймати рішення про створення та ліквідацію структурних підрозділів, підприємств, установ  Спілки;

к)      затверджувати та вносити зміни до штампів, бланків та іншої атрибутики;

л)      надавати Контрольній Комісії на її вимогу необхідної інформації про діяльність Спілки; контролювати витрачання коштів бюджету, проведення касових та бухгалтерських операцій в структурних підрозділах, підприємствах, установах  Спілки;

м)     приймати рішення про початок нових видів діяльності Спілки;

н)     призначати, за поданням Голови Правління, Виконавчого директора Спілки та затверджувати Положення про виконавчу дирекцію;

о)      заслуховувати та затверджувати звіти виконавчої дирекції;

п)     визначати час і місце проведення Загальних зборів та формувати їх порядок денний, а також норму представництва делегатів на Загальні збори;

р)      здійснювати інші функції, які не відносяться до виключної компетенції інших органів Спілки.

3.2.3    Правління складається з:

а)  Голови Правління;

б)  двох заступників Голови Правління;

с)    членів Правління в кількості до чотирьох.

3.2.4               В суді та поза судом Спілку мають право представляти без доручення три члени Правління з числа осіб, вказаних в підпунктах а) і б) пункту 3.2.3 цього Статуту.

3.2.5                Кількість членів Правління визначається у кожному конкретному випадку рішенням Конференції. При цьому загальна кількість членів Правління повинно бути непарною.

3.2.6                Правління збирається на свої засідання один раз на три місяці, але не менше двох разів на рік, а в разі необхідності — на спеціальні засідання.

3.2.7                Засідання Правління є правочинним, якщо на його засіданнях присутні не менше половини членів Правління. Якщо посади членів Правління залишаються вакантними, то Правління є правочинним, якщо в засіданні беруть участь принаймні чотири члени Правління.

3.2.8                Правління прагне до ухвалення всіх рішень консенсусом, а у разі його відсутності приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів правління.

3.2.9                Особи, що тимчасово виконують обов‘язки членів Правління, продовжують виконувати свої обов‘язки після завершення терміну повноважень до вступу на посаду новообраного складу Правління.

3.2.10            Для ведення поточних справ Правління може призначати Виконавчого директора (Виконавчу дирекцію). Виконавчий директор бере участь в засіданнях Національних органів управління /за винятком Контрольної Комісії/ з правом дорадчого голосу.

                                     

                                3.3    Контрольна комісія Спілки

 

3.3.1           Контрольна комісія Спілки (Контрольна Комісія) складається з непарної кількості членів, але не більше п‘яти. Головою і членом Контрольної Комісії не може бути член Правління Спілки.

3.3.2                Контрольна Комісія зобов‘язана у першу чергу здійснювати нагляд за витрачанням бюджету, касовими операціями та бухгалтерським обліком, а також виконувати інші завдання, закріплені в Статуті. Деталі вказані в директивах Спілки, якими слід керуватись.

3.3.3                Контрольна Комісія здійснює контроль за діяльністю Голови Правління  та Виконавчої дирекції по дотриманню ними вимог Статуту і виконанню рішень Загальних зборів  та Правління; ревізує фінансову діяльність, правильність виконання бюджету Спілки, в т.ч. сплату, обсяг та використання членських внесків, доходів від господарської діяльності підприємств Спілки у разі їх заснування, пожертвувань та цільових внесків від організацій та громадян.

3.3.4                Контрольна Комісія представляє на Загальних зборах звіт про результати перевірки у відповідності з правилами та порядком ведення фінансової звітності та бухгалтерського обліку, встановленими діючим законодавством. Правління Спілки зобов’язане своєчасно забезпечити Контрольну Комісію необхідною інформацією та документами.

3.3.5                Ревізія фінансово-господарської діяльності Спілки провадиться не рідше одного разу на чотири роки.

 

3.4   Голова Правління Спілки

 

3.4.1          Голова Правління  Спілки (Голова) обирається Загальними зборами терміном повноважень у чотири роки. Голова може бути звільнений зі своєї посади достроково рішенням Зборів, за яке проголосували дві третини від загального складу делегатів Зборів.

3.4.2             Голова Правління:

а)      очолює Правління, скликає його засідання і пропонує порядок денний його роботи;

б)      представляє Спілку у стосунках з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарської, органами влади та місцевого самоврядування;

в)      представляє на розгляд Правління питання про форми й обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Спілкою;

г)      представляє на затвердження Правління кандидатури членів Виконавчої дирекції та Виконавчого директора;

д)      без доручення укладає угоди та здійснює інші юридичні акти від імені Спілки,  якщо це не віднесено до компетенції Виконавчого директора;

е)      виконує обов’язки Виконавчого директора до його призначення.

3.4.3              Голова, у разі неможливості тимчасово виконувати свої повноваження через хворобу чи інші поважні обставини, може покласти їхнє виконання на одного з заступників. Голова може будь-коли відновити виконання своїх повноважень шляхом офіційного повідомлення про це заступників, членів Правління та Виконавчого директора.

                                

3.5.    Виконавча дирекція

 

3.5.1       Виконавча дирекція виконує рішення Зборів та Правління.

3.5.2        Виконавча дирекція призначається Правлінням за поданням Голови і працює на платних засадах. В такому ж порядку члени  Виконавчої дирекції увільняються від своїх функцій.

3.5.3             Очолює Виконавчу дирекцію Виконавчий директор.

 

                 Виконавчий директор:

а)      очолює штатний персонал Спілки, приймає на роботу та звільняє працівників, накладає дисциплінарні стягнення, визначає умови оплати праці, відпусток та матеріального заохочення у межах кошторису витрат на виконавчу дирекцію;

б)      здійснює оперативний нагляд за діяльністю персоналу Спілки;

в)      має право підпису фінансових документів як перша особа; укладає господарські договори;

г)       визначає структуру та склад штатного персоналу відповідно до Положення про виконавчу дирекцію;

д)      готує до розгляду Правління матеріали про форми й обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Спілкою;

е)      представляє на затвердження Правління проекти поточного бюджету та інформує про хід його виконання;

ж)     здійснює оперативне керівництво з виконання проектів та програм Спілки;

з)       розробляє проекти бюджету Спілки та готує звіт про його виконання;

и)     без доручення представляє Спілку у відносинах з податковими та іншими державними органами та підписує документи Спілки, пов’язані з переміщенням матеріальних цінностей чи фінансових ресурсів;

к)      є матеріально відповідальною особою.

 

4. Міжнародні зв’язки Спілки

 

4.1.   Спілка має право в установленому порядку вступати у міжнародні   громадські організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

5.  Право нагляду та зобов‘язання з нагляду 

5.1.  Спілка визнає право нагляду з боку Всеукраїнського об’єднання громадян Спілка Самаритян України, членом якого вона  являється.

 

6. Кошти та майно Спілки

 

6.1            У власності Спілки можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах, включаючи будинки, споруди, обладнання, майно спеціалізованого призначення, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери, інше майно.

6.2            Спілка має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

6.3            Кошти та майно Спілки в установленому порядку утворюються за рахунок:

а)    коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

б)    пасивних доходів;

в)     коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності;

г)      дотацій або субсидій, отриманих в установленому порядку з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,

д)      внесків засновників та членів Спілки;

е)      надходжень, не заборонених законом для громадських організацій, що не ведуть до втрати ознак неприбутковості.

6.4      Спілка веде бухгалтерський облік та звітність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.5       Фінансовий рік співпадає з календарним роком.

6.6      Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

          

7.      Припинення діяльності Спілки

7.1         Припинення діяльності Спілки може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів, або за рішенням суду.

7.2         При ухваленні рішення про ліквідацію Спілки Збори  призначають ліквідаційну комісію та визначають порядок ліквідації.

7.3         У разі припинення діяльності, ліквідації, злиття, поділу, реорганізації, приєднання або перетворення Спілки всі її активи права та обов’язки не можуть бути розподілені між членами Спілки та підлягають використанню виключно на цілі, означені в цьому Статуті, або інші благодійні цілі, на підставі рішення Зборів, або повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.

7.4          Інформація про ліквідацію/реорганізацію Спілки друкується у пресі.

 

8.      Заключні положення. Порядок внесення змін до статуту

8.1         Цей Статут діє безстроково.

8.2         Зміни і доповнення до Статуту вносяться Правлінням і затверджуються Загальними зборами.

8.3         Повідомлення органів реєстрації про зміни у Статуті для державної реєстрації цих змін, подання необхідних звітних документів здійснюється Правлінням відповідно до вимог, порядку й термінів, визначених законодавством України.